แผนการดำเนินงาน

ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560


5

                                   งบประมาณการรายรับ  ปีงบประมาณ    พ.ศ. 2560   รวมทั้งสิ้น  30,500,000  บาท

                                   งบประมาณการรายจ่าย  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560   รวมทั้งสิ้น  30,500,000  บาท