องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม

อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  โทรศัพท์ :  0 – 3520 – 0764 

โทรสาร  :  0 – 3520 – 0765

    เว็บไซต์  :  www.rasom.go.th

              E-mail  :  obt_rasom@hotmail.com