11

สภาพข้อมูลทั่วไป

 

       องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอภาชี  ระยะทาง จากอำเภอภาชีระยะทางประมาณ            13  กิโลเมตร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 บ้านระเขน ตำบลระโสม อำเภอภาชี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

        องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม มีพื้นที่ ประมาณ 15.651 ตารางกิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้

 

ทิศเหนือ             ติดต่อกับ ต.โคกตูม อ.หนองแค จ.สระบุรี และ ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

ทิศใต้                 ติดต่อกับ  ต.หนองไม้ซุง อ.อุทัย  จ.พระนครศรีอยุธยา

ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ  ต.คชสิทธิ์  อ.หนองแค  จ.สระบุรี และ ต.หนองปลิง  อ.หนองแค จ.สระบุรี

ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ ต.หนองไม้ซุง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา และ ต.โคกม่วง อ.ภาชี                                                       จ.พระนครศรีอยุธยา

 

1

พื้นที่การปกครอง

 

        พื้นที่การปกครอง ในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลระโสม อำเภอภาชี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่การปกครองดังนี้

หมู่ที่               ชื่อหมู่บ้าน               ชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (ปัจจุบัน )
หมู่ที่ 1             บ้านซ่อง                   ผู้ใหญ่ผกากรอง    คงสมศรี
หมู่ที่ 2            บ้านใหม่                    ผู้ใหญ่พันธ์ศักดิ์     ปานเทศ
หมู่ที่ 3            บ้านระเขน                 กำนันชวัลวิทย์       คงสมฤทธิ์
หมู่ที่ 4            บ้านมาบโพธิ์             ผู้ใหญ่กนกศักดิ์     คงสมทอง
หมู่ที่ 5            บ้านหนองกรด           ผู้ใหญ่สุรภา           แย้มสมพงษ์
หมู่ที่ 6            บ้านระโสม                 ผู้ใหญ่ประสิทธิ์      งามสมพล
หมู่ที่ 7             บ้านหนองปรือ          ผู้ใหญ่เสมอ           แสวงเงิน
หมู่ที่ 8            บ้านหนองยอ             ผู้ใหญ่อุษา            คงสมแดน
หมู่ที่ 9            บ้านหนองนาง           ผู้ใหญ่สุนทร          อินทสุวรรณ์

การเมือง การบริหารท้องถิ่น

2

3

 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม

 

 1. พลฯ ทองใบ              คงสมศรี              สมาชิกสภา  อบต.ระโสม   หมู่ที่   1

 2. นายวัลลภ                 วิเชียรเทียบ         สมาชิกสภา  อบต.ระโสม   หมู่ที่   1

 3. นายสมหมาย            กะสิสิทธิ์              สมาชิกสภา  อบต.ระโสม   หมู่ที่   2

 4. นายชนะชัย              คำพุ่ม                  สมาชิกสภา  อบต.ระโสม   หมู่ที่    2

 5. นางสุทิน                   คงสมฤทธิ์           สมาชิกสภา  อบต.ระโสม   หมู่ที่   3

 6. นายมานพ                ศรีสมพงษ์           สมาชิกสภา  อบต.ระโสม   หมู่ที่    3

 7. นายวัชรินทร์             แก้ววิลัย             สมาชิกสภา  อบต.ระโสม   หมู่ที่    4

 8. นางกัญญาภัทร        จรบุรมย์              สมาชิกสภา  อบต.ระโสม   หมู่ที่    4

 9. นายกิมชุน                กรทอง                สมาชิกสภา  อบต.ระโสม   หมู่ที่    5

 10. นางบุษกร                ผาสุก                   สมาชิกสภา  อบต.ระโสม   หมู่ที่    5

 11. นางบุญเรือง             เกษมเนตร           สมาชิกสภา  อบต.ระโสม   หมู่ที่    6

 12. –                                                            สมาชิกสภา  อบต.ระโสม   หมู่ที่    6

 13. นายสมควร              คงสมแดน            สมาชิกสภา  อบต.ระโสม   หมู่ที่    7

 14. นายสุชิน                 เกษสุนทร             สมาชิกสภา  อบต.ระโสม    หมู่ที่    7

 15. นายสายชล             คงสมแดน            สมาชิกสภา  อบต.ระโสม    หมู่ที่    8

 16. นายสมใจ                จันทร์หอม            สมาชิกสภา  อบต.ระโสม    หมู่ที่    8

 17. นายประทวน           คงเจริญถิ่น           สมาชิกสภา  อบต.ระโสม    หมู่ที่    9

 18. นายอาทิตย์             อินทสุวรรณ์         สมาชิกสภา   อบต.ระโสม    หมู่ที่    9

อัตรากำลังของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม

 4

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลระโสม

สำนักปลัด

 1. ส.ต.อ. เสน่ห์               พรมชัย                ตำแหน่ง   ปลัด  อบต.ระโสม

 2. นางสาวปุณณชา        วงษ์มานะสุข        ตำแหน่ง   รองปลัด อบต.ระโสม

 3. นางทวีทรัพย์              อ้นเสน                 ตำแหน่ง   หัวหน้าสำนักปลัด

 4. นางสาวสุภารัตน์         คงแก้ว                ตำแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 5. นางสาววิมลรัตน์         ชวมณีนันท์         ตำแหน่ง   นักพัฒนาชุมชน

 6. นางวรรณพัชร            สว่างแสง             ตำแหน่ง   ผู้ช่วยบุคลากร

 7. นางสาววริศรา             เสมารักษ์            ตำแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 8. นายปัญญา                 คงสมแดน           ตำแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

 9. นายธีระพงศ์               ชูชาติ                  ตำแหน่ง   พนักงานขับรถ

 10. นายนิกร                     คงสมอรรถ          ตำแหน่ง   คนงานทั่วไป

 11. นายชัยวัฒน์               นรดี                     ตำแหน่ง   คนงานทั่วไป

 12. นายจักพันธุ์                แก้ววิลัย              ตำแหน่ง   คนงานทั่วไป

 13. นางสาวจุฑาทิพย์       เมี่ยงอิ่ม              ตำแหน่ง   คนงานทั่วไป

 14. นายอำนวย                 คำพุ่ม                  ตำแหน่ง   ยาม

กองคลัง

 

 1. นางวีรดา               เวชวงษ์            ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง

 2. นางเสาวลักษณ์     มีกรงาม           ตำแหน่ง  นักวิชาการคลัง

 3. นายประยูร          ทับสุวรณ์ร           ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 4. นางวรนิษฐา        คงสมแดน          ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 5. นางสาวสุนิสา      หามนตรี             ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

 

กองช่าง

 
 1. นายธีรวีร์ อิศรางกูร  ณ  อยุธยา       ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง

 2. นางสาวสิริพร สิตตะวิบุล                 ตำแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 3. นายสมชาย            คงเจริญพร        ตำแหน่ง   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

กองการศึกษา

 

 1. นายคณาเดช         จุณศรี                ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 2. นางชุติมา             ทับสุวรรณ์          ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก

 3. นางจิระวรรณ       โชติช่วง              ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก

 4. นางกนกศรี          รักเย็น                  ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก

 5. นางเสริมสุข         ศรีสมพงษ์           ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก

 6. นางธนพร           พรหมศร                ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็กเล็ก

 7. นางสาวอัมริน      คงสมฤทธิ์            ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็กเล็ก

 8. นางสาวสุริน         หมั้นจิตร              ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็กเล็ก

 9. นางสาวอฤทธิ์ษา คงเจริญถิ่น          ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็กเล็ก

รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลระโสม

                                                  ประจำปีงบประมาณ  2558      แยกเป็น

                          รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลระโสมจัดเก็บเอง      704,242.44        บาท

                          รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้                           15,998,518.09    บาท

                           เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                                                  2,015,450.00     บาท

                            รวมรายรับ                                                                     24,116,135.53     บาท

                                                  ประจำปีงบประมาณ  2559      แยกเป็น

                                                                  รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลระโสมจัดเก็บ             575,548.05     บาท

                                                                  รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้                           16,074,859.90    บาท

                                                                  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                                                    6,769,742.00     บาท

                                                                  รวมรายรับ                                                                         23,420,149.95   บาท

 

ประชากรในพื้นที่ตำบลระโสม

                       จำนวนครัวเรือนทั้งหมด              994  ครัวเรือน

                       จำนวนประชากร                          4,715  คน

                       จำนวนประชากรชาย                   2,279  คน

                       จำนวนประชากรหญิง                  2,436  คน

                       ความหนาแน่นเฉลี่ย                     292  คน / ตารางกิโลเมตร

                     (  ข้อมูลสถิติประชากรที่ว่าการอำเภอภาชี  ณ  ตุลาคม  2559  )

 

อาชีพ 

             ราษฎรในพื้นที่ตำบลระโสมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาเป็นหลักเพาะเห็ดฟาง , เพาะพันธ์กล้าไม้ , และอาชีพรับจ้างเป็นอาชีพรองและมีแรงงานบางส่วนประกอบอาชีพรับจ้างในอุตสาหกรรมนอกพื้นที่ , ราษฎรในพื้นที่ตำบลระโสมจะมีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า  30,000 บาท / คน / ปี

 

หน่วยธุรกิจ

                ปั้มน้ำมันและก๊าซ                    8        แห่ง

                โรงสี                                         1        แห่ง

                โรงงานอุตสาหกรรม                1        แห่ง

                ตลาดนัด                                   3        แห่ง

                กองทุนหมู่บ้าน                         9        แห่ง

 

การศึกษา

               โรงเรียนประถมศึกษา      4       แห่ง

                         1.โรงเรียนชุมชนวัดระโสม (ขยายโอกาส)             2. โรงเรียนวัดผดุงธรรม

                         3.โรงเรียนวัดมาบโพธิ์                                           4. โรงเรียนวัดหนองนาง

                ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก         4        แห่ง

                         1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดระโสม                    2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดผดุงธรรม

                         3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมาบโพธิ์            4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองนาง

สถาบันองค์การทางศาสนา

               วัด , อาราม ที่อยู่ในพื้นที่  4  วัด   ดังนี้

                1.วัดระโสม                2. วัดผดุงธรรม

                3.วัดมาบโพธิ์            4. วัดหนองนาง

การสาธารณะสุข           

 

          โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลระโสม       1        แห่ง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

          สถานีตำรวจภูธรระโสม                                              1        แห่ง

การไฟฟ้า

          การไฟฟ้าในพื้นที่ส่วนใหญ่  อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการไฟฟ้าหนองแค  ไฟฟ้าสาธารณะ  ในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลระโสมมีทั้งหมดประมาณ  320  จุด

การประปา

         ในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลระโสม  มีระบบน้ำประปาและน้ำสะอาดเพียงพอตลอดทั้งปีและเข้าถึงหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลระโสม

แหล่งน้ำ 

        ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลระโสม  มีคลองชลประทาน  และคลองธรรมชาติไหลผ่าน ส่วนใหญ่ใช้ในการเกษตรกรรม  ดังนี้

                     คลองชลประทาน ขวา 5  ( หมู่ 9 )              1        แห่ง

                     คลองชลประทาน ขวา 6  ( หมู่ 3,6,7 )        1        แห่ง

                     คลองชลประทาน ขวา 7  ( หมู่ 5,1 )            1         แห่ง

                     คลองส่งน้ำสามบัณฑิต ( หมู่ 2,3,4,6,8 )    1         แห่ง

                     คลองทิ้งน้ำธรรมชาติ  ( หมู่ 9 )                   1         แห่ง

                     อ่างเก็บน้ำ  รพช.  ( หมู่ 3,6,8 )                   2        แห่ง

                     นอกจากนั้นยังมีหนองน้ำธรรมชาติ  คูคลองขุด  เมื่อถึง  ฤดูแล้ง  ยังพอมีน้ำให้ราษฎรใช้ในการ ทำการเกษตร

การคมนาคม

                    พื้นที่ในตำบลระโสมในปัจจุบันมีถนนหลายสายที่ใช้ติดต่อประสานงานและสัญจรไปมาในเขตตำบล  อำเภอ  จังหวัด  และหน่วยงานต่างๆ เช่น อบต.โคกม่วง  อำเภอภาชี  อบต. หนองไม้ซุง  อ.อุทัย  อบต.โคกตูม  และเทศบาลตำบลคชสิทธิ์  ซึ่งเป็นถนนลูกรัง  คอนกรีต  และลาดยาง  ใช้ถนนสายบ้านระโสม – หนองกรด  เป็นสายหลักและถนนลูกรัง  ถนนคอนกรีต  ภายในพื้นที่เชื่อมโยงชุมชนให้สามารถติดต่อถึงกันโดยสะดวก และสภาพส่วนใหญ่มีสภาพดี และบางส่วนมีสภาพชำรุด  ต้องดำเนินการปรับปรุงเป็นการต่อไป

 

กลุ่มอาชีพ , กลุ่มมวลชน 

             1.กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน           2.  อาสาสมัครสาธารณะสุขมูลฐาน

             3.กลุ่มเกษตรกรทำนา                                          4.  กลุ่มเพาะพันธ์กล้าไม้

             5.กลุ่มผลิตน้ำดื่มตำบลระโสม                              6.  กองทุนหมู่บ้าน 9 กลุ่มหมู่บ้าน

             7.กลุ่มแม่บ้าน ต.ระโสม

ด้านการเกษตร

        ลักษณะพื้นที่ของตำบลระโสมมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มสลับที่ดอนบางส่วนเหมาะแก่การทำเกษตรมีคลองส่งน้ำ  และคลองน้ำทิ้งเพียงพอพื้นที่การเกษตรประชาชน ทำนา  ทำสวน เป็นหลัก

  

กีฬาและนันทนาการ 

          1.สนามกีฬาเอนกประสงค์        1        แห่ง                    2.  สนามฟุตบอล           4        แห่ง

          3.สนามบาสเก็ตบอล                2        แห่ง                   4.  สนามวอลเลย์บอล    4        แห่ง

          5.สนามตระกร้อ                         7        แห่ง                   6.  สนามแบดมินตัน       4        แห่ง

          7.สวนสาธารณะ                         1        แห่ง                    8.  สนามเด็กเล่น            9        แห่ง

          9.ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน   9        แห่ง

 

การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ 

        – สนับสนุนส่งเสริมการรวมกลุ่มก่อตั้งกลุ่มอาชีพของราษฎรในชุมชนและ มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ราษฎร เช่น กลุ่มเพาะพันธุ์กล้าไม้ กลุ่มผลิตน้ำดื่ม กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ กลุ่มขนมอบ เป็นต้น

        –  ส่งเสริมการสร้างงานในพื้นที่โดยการสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มวิชาชีพ โรงสีข้าวชุมชนตำบลระโสม

        –  สนับสนุนส่งเสริมการสอนทักษะวิชาชีพให้แก่ราษฎรโดยการอุดหนุนโครงการสอนทักษะ วิชาชีพต้นไม้ประดิษฐ์จากธรรมชาติ  ให้แก่โรงเรียนชุมชนวัดระโสม

การดำเนินงานด้านสังคม

        –  ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนโดยการจัดการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

        –  จัดโครงการควบคุมป้องกันโรคเอดส์โดยการร่วมมือกับอนามัยตำบลระโสมเพื่อ  ให้ราษฎรเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาโรคเอดส์

        –  ส่งเสริมโครงการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ให้แก่ ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

        –  ส่งเสริมการเล่นกีฬาของเยาวชนโดยการอุดหนุนในโครงการฝึกอบรม  ศึกษาดูงานให้แก่ชมรมกีฬาท้องถิ่นอำเภอภาชี

 

การดำเนินงานด้านแหล่งน้ำ 

          –  ดำเนินการขุดลอกคลองน้ำสาธารณะเพื่อใช้ในการเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร  และใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของราษฎรในตำบล

          –  ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลและขยายเขตประปาในตำบลระโสม ให้ราษฎรมีน้ำใช้ที่สะอาดปลอดภัยสะดวกสบายในการอุปโภคบริโภค

การดำเนินงานด้านสาธารณะสุข

        –  ดำเนินการอุดหนุนโครงการจัดซื้อเครื่องมือ  ที่ใช้ในการคัดกรองเบาหวาน  ความดัน  ไขมันอุดตัน  และเครื่องมือทันตกรรม เพื่อใช้ในการตรวจสุขภาพราษฎรในพื้นที่  ให้ราษฎรมีสุขภาพแข็งแรงมีสุขภาพดี         ถ้วนหน้า

        –  ดำเนินการพัฒนาสาธารณะสุขมูลฐานทั้งตำบลเพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ มีความเป็นอยู่และสาธารณะสุขมูลฐานที่ดี

การดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐาน

          ดำเนินการติดตั้งเสียงไร้สายสาธารณะในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้แก่ราษฎรรับทราบ             อย่างทั่วถึงทั่วทั้งตำบล

          ดำเนินการซ่อมแซม สร้าง การคมนาคมทางบก  มีถนนตัดผ่านเข้าหมู่บ้านทุกหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียง  สามารถเดินทางติดต่อกันได้อย่างทั่วถึงมีไฟฟ้าสาธารณะติดตั้งตามชุมชนอย่างทั่งถึง

        –  ดำเนินการก่อสร้างถนนดินใหม่พร้อมลงลูกรัง บดอัดแน่นทั่วทั้งตำบล ให้ราษฎรเดินทางสัญจรไปมาสะดวกสบาย

        –  ดำเนินการก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านระโสม – หนองกรด เพื่อให้เส้นทางการสัญจรในการเดินทางไปติดต่อระหว่างพื้นที่อื่นๆ เดินทางได้โดยสะดวกสามารถเดินทางสัญจรไปมาอย่างสะดวก

 

ดำเนินงานด้านการเมือง  การบริหาร 

        –  จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ทราบบทบาทและหน้าที่ของตนเอง

        –  จัดให้มีโครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการบริหาร

       –  ดำเนินการสนับสนุนให้พนักงานส่วนตำบลได้เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถและทักษะให้ทันกับการบริหารบ้านเมืองในปัจจุบันโดยให้พนักงานเข้าการอบรมของกรมปกครองส่วนท้องถิ่น

        –  จัดให้มีการอบรมสัมมนา  กลุ่มผู้นำชุมชน  เพื่อผลักดันบทบาทและหน้าที่  ของผู้นำชุมชน ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ  และสามารถระดมความคิด  ความร่วมมือในพื้นที่เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมได้

 

การดำเนินงานด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

        –  ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่เด็กปฐมวัย ( ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก )

        –  ดำเนินการสนับสนุนโครงการส่งเสริม การเรียนรู้ของเด็กในโรงเรียน  เขตพื้นที่ให้บริการ

   – ดำเนินการจัดทำโครงการ ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และศาสนา เช่น การอบรมพัฒนาจิต พนักงานส่วนตำบล , จัดโครงการเข้าวัดทำบุญวันธรรมสวนะ ในเทศกาลเข้าพรรษา , การจัดพิธีแห่เทียนเข้าพรรษา , วันวิสาขบูชา, การบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน , โครงการต้นกล้าคุณธรรม เป็นต้น

        –  ดำเนินการจัดทำโครงการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เช่น ประเพณี      วันสงกรานต์ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การกวนข้าวทิพย์ เป็นต้น

        –  ดำเนินการจัดทำ โครงการวันสำคัญต่าง ๆ  วันพ่อ , วันแม่ ฯลฯ

ดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

        –  ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบล  โดยปลูกไม้ดอก  ไม้ประดับ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลระโสมและพื้นที่ในตำบล

        –  สนับสนุนจัดสร้างแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ  และลานกีฬา  เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ  ออกกำลังกาย  และการทำกิจกรรมนันทนาการอื่น ๆ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

 แบ่งการดำเนินงาน ได้ 8 ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

          – ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  สะพานทางเท้า  ท่อระบายน้ำ

          – แนวทางการก่อสร้างปรับปรุง  บำรุงซ่อมแซม  ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

          – การพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบประปา

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  กองช่าง

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

          – พัฒนาและส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  สำนักปลัด

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

          – การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงในชุมชน

          – การส่งเสริมสวัสดิการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  สำนักปลัด , กองการศึกษา

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

         – การก่อสร้างปรับปรุง  บำรุงรักษาคลองท่อระบายน้ำและแหล่งน้ำ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  สำนักปลัด , กองคลัง , กองช่าง , กองการศึกษา

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

          – ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

          – การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร

          – การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

          – การปรับปรุงและพัฒนารายได้

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  สำนักปลัด , กองคลัง , กองช่าง , กองการศึกษา

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          – แนวทางสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          – แนวทางการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  สำนักปลัด , กองคลัง , กองช่าง

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

          – รักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  สำนักปลัด

 1. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

           – การส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมในชุมชน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  กองการศึกษา , สำนักปลัด