ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป

 

01

สภาพข้อมูลทั่วไป

 

    องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอภาชี  ระยะทาง จากอำเภอภาชีระยะทางประมาณ 13  กิโลเมตร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 บ้านระเขน ตำบลระโสม อำเภอภาชี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

        องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม มีพื้นที่ ประมาณ 15.651 ตารางกิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้

ทิศเหนือ           ติดต่อกับ ต.โคกตูม อ.หนองแค จ.สระบุรี และ ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

ทิศใต้               ติดต่อกับ  .หนองไม้ซุง อ.อุทัย  .พระนครศรีอยุธยา

ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ  .คชสิทธิ์  .หนองแค  .สระบุรี และ ต.หนองปลิง  .หนองแค จ.สระบุรี

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ ต.หนองไม้ซุง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา และ ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

พื้นที่การปกครอง

 

        พื้นที่การปกครอง ในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลระโสม อำเภอภาชี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่การปกครองดังนี้

หมู่ที่               ชื่อหมู่บ้าน                     ชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (ปัจจุบัน )
หมู่ที่ 1             บ้านซ่อง                            ผู้ใหญ่ผกากรอง    คงสมศรี
หมู่ที่ 2            บ้านใหม่                    ผู้ใหญ่พันธ์ศักดิ์     ปานเทศ
หมู่ที่ 3            บ้านระเขน                          กำนันชวัลวิทย์       คงสมฤทธิ์
หมู่ที่ 4            บ้านมาบโพธิ์              ผู้ใหญ่กนกศักดิ์     คงสมทอง
หมู่ที่ 5            บ้านหนองกรด            ผู้ใหญ่สุรภา           แย้มสมพงษ์
หมู่ที่ 6            บ้านระโสม                          ผู้ใหญ่ประสิทธิ์      งามสมพล
หมู่ที่ 7             บ้านหนองปรือ          ผู้ใหญ่เสมอ           แสวงเงิน
หมู่ที่ 8            บ้านหนองยอ              ผู้ใหญ่อุษา            คงสมแดน
หมู่ที่ 9            บ้านหนองนาง            ผู้ใหญ่สุนทร          อินทสุวรรณ์