ประวัติความเป็นมา 

  ตำบลระโสมเดิมเป็นตำบลหนึ่ง ที่ขึ้นอยู่กับอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งชาวบ้านในสมัยนั้น  เวลาไปติดต่อราชการกับทางอำเภอ มีความยากลำบากมาก เพราะเส้นทางในการคมนาคมในสมัยนั้นยัง ไม่สะดวกสบาย  ดังเช่นในปัจจุบัน  ดังนั้นในปีต่อมา พ.ศ. 2499  ทางราชการได้มองเห็นถึงความยากลำบากของราษฎร จึงได้ย้ายให้ตำบลระโสมมาขึ้นอยู่กับอำเภอภาชี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2499  เป็นต้นมา  โดยในครั้งแรกชุมชนมีที่ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 บ้านระโสมในปัจจุบัน

   สาเหตุที่ชื่อตำบล “ ระโสม ”  เนื่องจากการเรียกชุมชนใหญ่ในตอนแรก  คือบ้านระโสม  ซึ่งบ้านระโสมในสมัยนั้นขึ้นอยู่กับอำเภออุทัย และอยู่ห่างออกไปจากตัวอำเภอ ที่ตั้งหมู่บ้านอยู่บ้านพื้นที่ราบสูงซึ่งสูงกว่าหมู่บ้านอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง และได้มีต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นอย่างหนาแน่นเป็นจำนวนมาก  ชาวบ้านจะเดินทางมาหมู่บ้านนี้ในเวลากลางคืนถ้ามองจากหมู่บ้านอื่น ๆ ในระยะไกล ๆ จะมองเห็นเป็นทิวต้นไม้อยู่ระ กับดวงจันทร์ผู้คนในสมัยนั้นจึงเรียกหมู่บ้านตามลักษณะของการมองเห็นว่า“ บ้านระโสม ” และต่อมาชุมชนได้ขยายใหญ่ขึ้นเป็นตำบลจึงเรียกหมู่บ้านตามชุมชนใหญ่เดิมว่า “ ตำบลระโสม ” มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งระโสม  หมายถึง  ระดวงจันทร์นั่นเอง  ( ระ หมายถึง  กระทบไป เรียด ๆ , โสม หมายถึง  ดวงจันทร์ )

   องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม ได้ยกฐานะจากสภาตำบลระโสม ขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวง มหาดไทย  เมื่อวันที่ 30  มีนาคม  พ.ศ. 2539  โดยประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 113  ตอนพิเศษ  52  ลงวันที่  25  ธันวาคม  พ.ศ. 2539