ประชาสัมพันธ์ แผนการเพาะปลูกฤดูแล้ง ปี 2562/63

Posted by:

ตามที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ส่งหนังสือมายังองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ไปยังเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจของเกษตรกรที่จะปรับตัวและบรรเทาผลกระทบให้ลดลงมากที่สุด
การบริหารจัดการน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ จะงดส่งน้ำในระบบคลองส่งน้ำ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2562  เป็นต้นไป  ตามเอกสารที่เเนบท้ายมานี้

แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2562-63

0

Add a Comment