ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม

Posted by:

เรื่อง การจัดทำแผนป้องกันด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ชององค์การบริหารส่วนตำบลระโสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564

ประกาศ จัดทำแผนด้านป้องกัน

การจัดทำแผนป้องกันด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ อบต.ระโสม

0

Add a Comment