สินค้า OTOP ตำบลระโสม

Posted by:

สินค้า OTOP ตำบลระโสม

ผลิตภัณฑ์ ข้าวไรซ์เบอรี่  ผลิตภัณฑ์ข้าวตังไรซ์เบอรี่  กล้วยตาก ของกลุ่มสตรีบ้านระโสม

หมู่ที่ 3 ตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ติดต่อ คุณพัฒนฉัตร  มาธุพันธุ์  โทรศัพท์ 081-2946699

S__11763897     S__11763892

 S__21520887     S__21520881

S__21520883     S__21520886

 S__11763900     OTOP

สินค้า OTOP ตำบลระโสม     S__11763891

0

Add a Comment