เเจ้งข่าวรับโอนย้าย

Posted by:

ขอเเจ้งข่าว “การรับโอนย้าย”

องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม  อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำแหน่งที่รับโอนย้าย มีดังต่อไปนี้

1. เจ้าพนักงานพัสดุ                              จำนวน   1  ตำแหน่ง

2. นายช่างโยธา                                    จำนวน   1  ตำแหน่ง

3. นายช่างไฟฟ้า                                   จำนวน   1  ตำแหน่ง

4. บุคลากร                                             จำนวน   1  ตำแหน่ง

5. เจ้าพนักงานธุรการ                             จำนวน   1  ตำแหน่ง

6. เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาฯ            จำนวน   1  ตำแหน่ง

ลง ณ วันที่  9 มกราคม  พ.ศ. 2560

0

Add a Comment