ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม

เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ประกาศ อบต.ระโสม เรื่อง รายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ2561

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม

Posted by:

ประกาศ รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง(ตามภารกิจ) และพนักงานจ้างทั่วไปประกาศ รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง(ตามภารกิจ) และพนักงานจ้างทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศ รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง(ตามภารกิจ) และพนักงานจ้างทั่วไป

0

ประชาสัมพันธ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดปีงบประมาณ 2561

Posted by:

แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดปีงบประมาณ 2561

โครงการอุดหนุนเลี้ยงเด็กแรกเกิด61

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม

Posted by:

เรื่อง การจัดทำแผนป้องกันด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ชององค์การบริหารส่วนตำบลระโสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564

ประกาศ จัดทำแผนด้านป้องกัน

การจัดทำแผนป้องกันด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ อบต.ระโสม

0
Page 1 of 2 12