ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 สายบ้านป้าเฉื่อย

Posted by:

ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 สายบ้านป้าเฉื่อย

ปร.6

ปร.5

ปร.4

ปปช.01

 

0

เเจ้งข่าวรับโอนย้าย

Posted by:

ขอเเจ้งข่าว “การรับโอนย้าย”

องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม  อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำแหน่งที่รับโอนย้าย มีดังต่อไปนี้

1. เจ้าพนักงานพัสดุ       จำนวน   1  ตำแหน่ง

2. นายช่างโยธา             จำนวน   1  ตำแหน่ง

3. นายช่างไฟฟ้า            จำนวน   1  ตำแหน่ง

ลง ณ วันที่  9 มกราคม  พ.ศ. 2560

0