ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม

Posted by:

ประกาศ รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง(ตามภารกิจ) และพนักงานจ้างทั่วไปประกาศ รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง(ตามภารกิจ) และพนักงานจ้างทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศ รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง(ตามภารกิจ) และพนักงานจ้างทั่วไป

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านนายมานิตย์ ชนะสกุลนิยม หมู่ที่ 5

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านนายมานิตย์ ชนะสกุลนิยม หมู่ที่ 5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดผดุงธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดผดุงธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศผล

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระโสม

Posted by:

เรื่อง การจัดทำแผนป้องกันด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ชององค์การบริหารส่วนตำบลระโสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564

ประกาศ จัดทำแผนด้านป้องกัน

การจัดทำแผนป้องกันด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ อบต.ระโสม

0

ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) U.H.T ภาคเรียนที่ 1/2561

Posted by:

ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) U.H.T  ภาคเรียนที่ 1/2561

ปปข.

ายละเอียดนม12561

0

ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการชุมชนปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้คลองซอยขวา 7 หมู่ที่ 4

Posted by:

ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการชุมชนปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้คลองซอยขวา 7 หมู่ที่ 4

ป.ป.ช.01

ปร.4

ปร.5

ปร.6

ประกาศ

0
Page 1 of 4 1234